Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Không cần dài dòng,đây là code của Trần Thanh Bình share mình,mình share lại cho các bạn !
Các bạn copy đoạn code dưới và chèn vào trước thẻ </body> 

<style>
.star{position:fixed;top:0;left:0;right:0;pointer-events:none;z-index:20}
.contentz{height:100%;position:absolute;overflow:hidden;z-index:1}
</style>
<div class='contentz'>
<canvas class='star'></canvas>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var canvas = $('canvas')[0];
var context = canvas.getContext('2d');

var Dots = [];
var ID = 0;
var colors = ['#FF9900', '#424242', '#BCBCBC', '#3299BB', '#B9D3B0', '#81BDA4', '#F88F79', '#F6AA93'];
var maximum = 100;

function Dot() {
 this.active = true;
 this.id = ID; ID++;
 
 this.diameter = 2 + Math.random() * 7;

 this.x = Math.round(Math.random() * canvas.width);
 this.y = Math.round(Math.random() * canvas.height);
 
 this.velocity = {
  x: (Math.random() < 0.5 ? -1 : 1) * Math.random() * 0.4,
  y: (Math.random() < 0.5 ? -1 : 1) * Math.random() * 0.4
 };

 this.alpha = 0.1;
 this.maxAlpha = this.diameter < 5 ? 0.3 : 0.8;
 this.hex = colors[Math.round(Math.random() * 7)];
 this.color = HexToRGBA(this.hex, this.alpha);
}

Dot.prototype = {
 Update: function() {
  if(this.alpha <= this.maxAlpha) {
   this.alpha += 0.005;
   this.color = HexToRGBA(this.hex, this.alpha);
  }

  this.x += this.velocity.x;
  this.y += this.velocity.y;

  if(this.x > canvas.width + 5 || this.x < 0 - 5 || this.y > canvas.height + 5 || this.y < 0 - 5) {
   this.active = false;
  }
 },

 Draw: function() {
  context.strokeStyle = this.color;
  context.fillStyle = this.color;
  context.save();
  context.beginPath();
  context.translate(this.x, this.y);
  context.moveTo(0, -this.diameter);

  for (var i = 0; i < 7; i++)
  {
   context.rotate(Math.PI / 7);
   context.lineTo(0, -(this.diameter / 2));
   context.rotate(Math.PI / 7);
   context.lineTo(0, -this.diameter);
  }

  if(this.id % 2 == 0) {
   context.stroke();
  } else {
   context.fill();
  }
  
  context.closePath();
  context.restore();
 }
}

function Update() {
 GenerateDots();

 Dots.forEach(function(Dot) {
  Dot.Update();
 });

 Dots = Dots.filter(function(Dot) {
  return Dot.active;
 });

 Render();
 requestAnimationFrame(Update);
}

function Render() {
 context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 Dots.forEach(function(Dot) {
  Dot.Draw();
 });
}

function GenerateDots() {
 if(Dots.length < maximum) {
  for(var i = Dots.length; i < maximum; i++) {
   Dots.push(new Dot());
  }
 }

 return false;
}

function HexToRGBA(hex, alpha) {
 var red = parseInt((TrimHex(hex)).substring(0, 2), 16);
 var green = parseInt((TrimHex(hex)).substring(2, 4), 16);
 var blue = parseInt((TrimHex(hex)).substring(4, 6), 16);

 return 'rgba(' + red + ', ' + green + ', ' + blue + ', ' + alpha + ')';
}

function TrimHex(hex) {
 return (hex.charAt(0) == "#") ? hex.substring(1, 7) : hex;
}

function WindowSize(width, height) {
 if(width != null) { canvas.width = width; } else { canvas.width = window.innerWidth; }
 if(height != null) { canvas.height = height; } else { canvas.height = window.innerHeight; }
 
}

$(window).resize(function() {
 Dots = [];
 WindowSize();
});

WindowSize();
GenerateDots();
Update();
//]]>
</script>


Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.
Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

                                    Nguồn Bài Viết : Sơn Sexy

Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ KHÁNH BLOG hoàn toàn miễn phí qua Gmail!

7 nhận xét: